شرح پوشش‌های اضافی مذکور به تفکیک به ترتیب ذیل می باشد :

پوشش سرقت درجای قطعات اصلی و اضافی:

از طریق این پوشش اضافی می‌توان وسایل اصلی و یا اضافی منصوبه موضوع بیمه را تحت پوشش سرقت درجا قرار داد.

  • قطعات اصلی (فابریک): منظور لوازم و قطعاتی است که توسط کارخانه سازنده هنگام ساخت و تولید آن به‌طور عمومی و فابریک روي خودرو نصب می‌شود.
  • قطعات اضافی (غیر فابریک): منظور قطعاتی است که توسط دارنده خودرو، روي اتومبیل نصب شده و از ابتداي تولید از طریق کارخانه سازنده براي خودرو طراحی و نصب نشده باشد.

یادآوری : لوازم لوکس و تزئینی و سایر لوازم غیر منصوب از قبیل رادیوپخش کشوئی غیر فابریک ، باربند اسکی، روکش صندلی و پرده تحت هیچ یک از پوشش‌های بیمه‌ای بدنه قرار نمی‌گیرند.

یادآوری : در رابطه با رادیوپخش‌های پنل دار تعهد بیمه‌گر در زمان وقوع خسارت (سرقت درجا) منوط به تحویل قسمت متحرك(پنل) رادیوپخش می‌باشد .

.

نکته2: با عنایت به تعهد بیمه‌گر در خصوص 6 درصد لوازم منصوبه «رینگ(2%) لاستیک(2%) رادیوپخش(2%)» دقت شود مراتب در زمان صدور و ایجاد تعهد به تفکیک درصدهای تعیین‌شده ملاک صدور قرار گیرد.

یادآوری : جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پوشش اضافی فوق به شرایط خصوصی پیوست بیمه‌نامه بد نه مراجعه گردد.

یادآوری : طبق شرایط مخصوص سرقت قطعات، تعهد بیمه‌گر براي سرقت هر یک از قطعات اصلی و وسایل منصوبه، با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می‌یابد و دیگر تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، مگر در موارد خاص جهت بیمه‌گذاران عمده و داراي حسن سابقه که این امر با بازدید از وسیله نقلیه و وسایل منصوبه جدید و ارزش‌گذاری لوازم و دریافت حق بیمه متعلقه می‌باشد .

یادآور می‌گردد حق بیمه دریافتی در زمان صدور الحاقیه می‌بایست از شروع بیمه‌نامه لحاظ و محاسبه گردد.

1/1- در صورت سرقت در جاي قطعات و لوازم اتومبيل حداكثر تعهد شركت ارزش بیمه‌شده قطعات و لوازم با قيمت روز آنها ( هر كدام كمتر باشد) است.

2/1- در مورد لاستيك چرخ، باطري و قالپاق حداكثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آنكه مبلغ بیمه‌شده از اين ميزان كمتر باشد كه در این صورت ملاك محاسبه خسارت مبالغ بیمه‌شده می‌باشد.

3/1- از مبلغ خسارتي كه بر اساس بند 1 تعيين می‌شود 20 در صد به‌عنوان فرانشيز كسر می‌شود.

4/1- پس از وقوع هر خسارت بیمه‌گر حق دارد خطر دزدي در جاي قطعات و لوازم را شمول بیمه‌نامه حذف نمايد.

5/1- در صورت سرقت در جاي قطعات و لوازم اتومبيل بیمه‌گذار موظف است مدارك مثبته و از جمله گزارش مقامات انتظامي دال بر سرقت را تهيه و به بیمه‌گر ارائه نمايد.

6/1- درصورتی که دزدي قطعات و لوازم توأم با دزدي اتومبيل باشد در پرداخت خسارت شرايط بیمه‌نامه بدنه حاكم خواهد بود .

7/1- مشخصات و قيمت وسایل اضافي موضوع پوشش فوق بايد به پيشنهاد بیمه‌گذار و در فرم پيشنهاد بيمه نوشته شود و مورد تائید كارشناسي منتخب بیمه‌گر قرار گیرد.

برای بازگشت به اَپ دکمه بک ↵ گوشی را لمس کنید.